วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

การรักษานิมิตให้สดใหม่ อ.TC

หลายคจ.ทำคจ.เพื่อดึงคจ.เอาไว้ เช่น
หลายคจ.สนใจสัมมนาแต่ขาดนิมิต
บางคจ.การตกแต่งดี
บางคจ.มีคจ.เด็กดี
กลายเป็น Play Church มีกิจกรรมแต่ขาดวิญญาณ ขาดชีวิต ขาดนิมิต ไม่มีเหตุผลในการดำรงอยู่

1) สิ่งที่ทำให้คนสูญเสียนิมิต
1.1 ความเหือดแห้งฝ่ายวิญญาณ
ทำทุกอย่างเต็มด้วยความรีบเร่ง แต่ไม่มีชีวิตกับพระเจ้า
ยน. 15:6 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และเขารวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสีย 
1.2 ไม่กลับใจจากบาป
1.3 มีรากขมขื่นในใจ
ฮบ.12:15 และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป 

ให้พระคำเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งในชีวิตเรา
โยเซฟ ไม่มีรากขมขื่นต่อพี่น้อง
Emparty
Symparty
ไม่เอาปัญหาเขามาเป็นปัญหาตัวเอง

1.4 แช่ตัวเองอยู่กับความท้อใจ
บางครั้งเรากำลังก้าวไปสู่พรมแดนใหม่

ถ้ารู้ว่าเราขาส้ัน ก็จงขยันก้าว

1.5 ความกังวลใจ
ฉธบ.20:5-7

1.6 ความกลัว
2 TIm 1:7
Jos 1:9

1.7 รักโลกและเงินทอง
ยน.12:4-5
2ทธ. 4:10

1.8 มีรูปเคารพในใจ

1.9 เทียมแอกกับคนไม่เชื่อ

2)อาการของคนที่สูญเสียนิมิต
1.คิดแง่ลบ
หาเหตุผลผิดมาได้
ทุกอย่างกลายเป็นอุปสรรค

2.พูดแง่ลบ
ลูกา 6:15

3.เรื่อยเฉื่อย

4.สูญเสียการผูกพันตัว

บอกความฝันแก่คน สำแดงนิมิต

3.จะรักษานิมิตให้สดใหม่ได้อย่างไร
3.1 รักษาชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า

3.2 รักษาชีวิตบริสุทธิ์ ห่างจากบาป

3.3 ย้ำเตือนนิมิตในใจเราเสมอ

3.4 ยึดมั่นในพระสัญญาและพระพรพระเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น