วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

การอภิบาล 1:1 (1 by 1 Shepherding)


 • คนมีค่ากว่าตึกอาคาร เสียทุกอย่างได้ เสียคนไม่ได้
 • ระดับใจที่เห็นคุณค่างานพระเจ้า 
 • ฟังไม่ได้เพื่อความรู้ แต่เพื่อนำไปปฎิบัติ
การอภิบาล 1:1 (1 by 1 Shepherding)
 1. 1:1
 2. Care
 3. Word for life
 4. David
 5.  Sunday service
1:1 ดูแลทุกด้าน
 1. ร่างกาย -->อาหาร ออกกำลังกาย นอนหลับ Ex A.DC ทำครบถ้วน
 2. จิตใจ  -->ความคิด
           -->อารมณ์
          -->ความรู้สึก
          --> การตัดสินใจ
            ใช้ความรู้สึก ส่งเสริมความจริง
    3.  จิตวิญญาณ
       มีเวลาส่วนตัวในการนมัสการ
       มีเวลาส่วนตัวในการอธิษฐาน
      มีเวลาส่วนตัวในการ พระวจนะ

ชีวิต
พระคำ
4 ช่องทางการสำแดง
 1. การทรงสร้าง
 2. การเผยพระวจนะ
 3. การปรากฏของพระเยซู
 4. พระคัมภีร์
พระคัมภีร์พูดทุกเรื่อง เช่น การกิน ประวัติศาสตร์ การแพทย์ฯลฯ 
แต่ไม่ได้เน้น BB เน้นที่แผนการความรอด

การรับใช้
ภายนอก ภายใน
บริหาร สังคม งานบริหาร
อภิบาล พธก.ตั้งคจ. แคร์ หน่วย กลุ่ม
แผนชีวิต(Life Plan)
วางแผนตัวเองก่อน
แนะนำทีมงาน

การทรงเรียกของพระเจ้า

พระมหาบัญญัติ พระมหาบัญชา
ชีวิต(Life) รับใช้(Ministry)
สิ่งที่เป็น(Be) สิ่งที่ทำ((Do)
ผลพระวิญญาณ ขปท.พระวิญญาณ
ความไพบูลย์พระเยซู ขยายอาณาจักรสูงสุดกลไกการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง(Self Correction Mechanism)


 • ตะวันตกกับตะวันออกแตกต่างกัน
 • คนตะวันตก เก่งป้องกันปัญหาชอบใช้คู่มือ ส่วนตะวันออกเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สนใจคู่มือ
 • ถ้าเรามีกลไกหรือระบบการจัดการระบบ ทำให้เราไม่ต้องไปไล่แก้ปัญหา เรามีความจำกัด
 • วิธีที่ผิด เช่น จีนทำแท้ง 
 • 1)พระเจ้าทรงออกแบบวิธีที่ถูก เช่น ห่วงโซ่อาหาร ทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ หรือเม็ดเลือดขาวในระบบร่างกายเรา หรือมีการผสมข้ามสายพันธ์ไม่ได้ ลากับม้าเป็นล่อแต่แพร่พัธ์ต่อไม่ได้  อากาศของโลก 
 • 2)หรือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มีการแข่งขัน คนที่โอกาสขาดทุนแล้วปิดไป แต่คอมมิวนิสต์ไม่มีการแข่งขัน รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่จีนรับเอาทุนนิยมมาจึงไปได้
 • เครดิตการ์ด ห้ามใช้เกินเครดิต
 • โรงแรมมีการ์ดห้อง ป้องกันการเปิดไฟทิ้ง
 • 3)ตัวอย่าง BB คนเนฟิล(น่าจะเกิดจากทูตสวรรค์สมสู่กับมนุษย์) เป็นคนตัวใหญ่ พระเจ้าให้น้ำท่วมโลก 
 • พระเจ้าสร้างทุกอย่างดี อะไรที่นอกเหนือนั้น แสดงว่าไม่ดี พระองค์จึงล้างเพื่อเริ่มใหม่
 • กลไก BB เช่น เรียกผู้นำครอบครัวมาวิหารปีละ 3 ครั้ง /ห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติ 
 • ซาโลมอน แต่งงานกับคนต่างชาติ หลงหาย ทิ้งพระเจ้า
 • เอาหินขว้างตาย -->ถ้าทำผิด 5 อย่าง ได้แก่ ล่วงประเวณี ดูหมิ่นบิดามารดา
 • 4)คาทอลิค ไม่มีคำสอน BB แต่ทำไมอยู่ได้ เพราใช้ระบบเป็นตัวควบคุม
 • เช่น ถ้าไม่สารภาพกับพระ พระเจ้าจะไม่ฟัง 
 •  มิสซา เหมือนมหาสนิทแต่ใส่ความหรูหราเข้าไป สอนว่า ถ้าไม่ทำมิสซาไม่รอด
 • 5)คริสตจักร 
 • มาคริสตจักร
 • อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนรับประทานอาหาร
 • มีมหาสนิท
 • การลงวินัย รักษามาตรฐาน
 • กลุ่ม จอห์น เวสลี่ จัดกลุ่มสารภาพบาป ทำให้คนบริสุทธิ์
 • คริสตจักร คล้ายธุรกิจ ถ้าไม่ทำตาม BB จะปิดตัว  มีเปิดปิดใหม่ๆตลอดเวลา ตัวอย่างคจ.สมัยก่อนเคยรุ่งเรืองวันนี้กลายเป็นประเทศมุสลิมก็มี
 • คริสตจักรที่ประนีประนอมจะไปต่อไม่ได้
 • การประยุกต์ 
 • การตอบสนองหลังคำเทศนา
 • ห้ามชายหญิงไปไหนมาไหนด้วยกันโดยลำพัง
 • ระบบสองข้อต่อ โดยหนน.ใช้เวลากับหนค.อาทิตย์ละครั้ง ส่วนหน.ขว.ใช้เวลากับหน.แคร์เดือนละครั้ง
 • สถิติ ช่วยให้รู้กลไกการทำงาน
 • 6)งานบริหาร สืบราคา 3 ร้าน ทำให้เราได้ของถูกอยู่เสมอ
 • เบิกเงิน ไม่มีใบเสร็จมาเคลียร์ ไม่ให้งบครั้งต่อไป
ประยุกต์ ยกตัวอย่างปัญหา 4-5 เรื่อง
ระบบโดยใช้วิธีแบบไม่ผิด BB
เช่น การให้รางวัล
สำคัญที่แรงจูงใจ