วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

การอภิบาล 1:1 (1 by 1 Shepherding)


 • คนมีค่ากว่าตึกอาคาร เสียทุกอย่างได้ เสียคนไม่ได้
 • ระดับใจที่เห็นคุณค่างานพระเจ้า 
 • ฟังไม่ได้เพื่อความรู้ แต่เพื่อนำไปปฎิบัติ
การอภิบาล 1:1 (1 by 1 Shepherding)
 1. 1:1
 2. Care
 3. Word for life
 4. David
 5.  Sunday service
1:1 ดูแลทุกด้าน
 1. ร่างกาย -->อาหาร ออกกำลังกาย นอนหลับ Ex A.DC ทำครบถ้วน
 2. จิตใจ  -->ความคิด
           -->อารมณ์
          -->ความรู้สึก
          --> การตัดสินใจ
            ใช้ความรู้สึก ส่งเสริมความจริง
    3.  จิตวิญญาณ
       มีเวลาส่วนตัวในการนมัสการ
       มีเวลาส่วนตัวในการอธิษฐาน
      มีเวลาส่วนตัวในการ พระวจนะ

ชีวิต
พระคำ
4 ช่องทางการสำแดง
 1. การทรงสร้าง
 2. การเผยพระวจนะ
 3. การปรากฏของพระเยซู
 4. พระคัมภีร์
พระคัมภีร์พูดทุกเรื่อง เช่น การกิน ประวัติศาสตร์ การแพทย์ฯลฯ 
แต่ไม่ได้เน้น BB เน้นที่แผนการความรอด

การรับใช้
ภายนอก ภายใน
บริหาร สังคม งานบริหาร
อภิบาล พธก.ตั้งคจ. แคร์ หน่วย กลุ่ม
แผนชีวิต(Life Plan)
วางแผนตัวเองก่อน
แนะนำทีมงาน

การทรงเรียกของพระเจ้า

พระมหาบัญญัติ พระมหาบัญชา
ชีวิต(Life) รับใช้(Ministry)
สิ่งที่เป็น(Be) สิ่งที่ทำ((Do)
ผลพระวิญญาณ ขปท.พระวิญญาณ
ความไพบูลย์พระเยซู ขยายอาณาจักรสูงสุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น