วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ศบ.กับการศึกษาพระคัมภีร์

อ.TC เตรียมเทศนา 20 ชม./กรัณฑ์

  1. ใคร่ครวญBB แต่ละวัน
  2. ศึกษา BB แบบลงลึก
               

1)จัดเวลาในการศึกษา BB

2)หาเครื่องมือศึกษา BB
มีห้องสมุดตัวเอง
-ควรศึกษา ภาษาอังกฤษด้วย
-->ฝึกฝน ภาษา ภาษาอังกฤษ
+++++++++++++++++++++
Rick Warrence
Love the Word
Learn the Word
Live the Word


  1. ตั้งคำถามให้ถูกต้อง
  2. บันทึกสิ่งที่สังเกต
  3. อย่าแค่ตีความ แต่ประยุกต์ด้วย 
  4. ศึกษาอย่างเป็นระบบ
  5. ทบทวนซ้ำๆ over and over again
มีท่าทีแบบยาโคบ
ภาวนา meditate =ย่อยความคิด g8uhp;gvnhv'
ยชว 1:8 

6 วิธีในการศ
  1. อ่านออกเสียง เน้นคำต่างกัน
ฮบ 3:16  อ่านทีละคำ คิดใครครวญ
 ได้สิ่งใดแล้วเขียนลงไป
ยิ่งตั้งคำถาม ยิ่งดี
ทำให้ BB อยู่ในใจ โดยแบ่งปันให้คนอื่นฟัง
มคา 6:8
www.40DITW.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น